Search

Raw Edible Starch

0 تومان
نشاسته خام یکی از محصولات جانبی در فرآیند آسیاب مرطوب ذرت می باشد.
+ -
Products specifications
آنالیز فیزیکو شیمیایی
 • Wet حداکثر 14
 • پروتئین بر حسب گرم درصد حداکثر 0/7
 • pH محلول 10 % 4.5-7
 • خاکستر کل بر حسب گرم درصد حداکثر %3
 • خاکستر نامحلول در اسید ADF (درصد وزنی در کل ماده) حداکثر 0.5 درصد
 • اسیدیته حداکثر 2
 • انیدرید سولفورو میلیگرم در کیلوگرم P.P.m حداکثر 80
آنالیز میکروبی
 • شمارش کلی میکروارگانیزم ها 10 به توان 4
 • کلی فرم ها 50
 • اشرشیاکلی منفی
 • کپک و مخمر( در گرم ) 700
 • باسیلوس سرنوس 10 به توان 3
 • شمارش هاگ باکتری های گرمادوست بی موازی کمتر از 10
سایر مشخصات
 • سایز ذرات(درصد وزنی باقیمانده روی الک 100) حداکثر 10
 • کلستریدیوم های احیا کننده سولفیت 10
 • شمارش کل هاگ باکتری های گرمادوست در 10 گرم 125 عدد
 • شمارش کل هاگ باکتری های عامل فساد بدون گاز در 10 گرم 50 عدد
Description

 این محصول پس از جداسازی و خالص سازی تحت شرایط دمایی خشک شده و در محصولات غذایی و صنایع دیگر قابلیت کاربرد پیدا می کند.

کاربردهای غذایی:

انواع سس
کیک، کلوچه و بیسکویت
صنایع کنسروسازی و غذاهای منجمد

 
Products specifications
Wet حداکثر 14
پروتئین بر حسب گرم درصد حداکثر 0/7
pH محلول 10 % 4.5-7
خاکستر کل بر حسب گرم درصد حداکثر %3
خاکستر نامحلول در اسید ADF (درصد وزنی در کل ماده) حداکثر 0.5 درصد
سایز ذرات(درصد وزنی باقیمانده روی الک 100) حداکثر 10
اسیدیته حداکثر 2
انیدرید سولفورو میلیگرم در کیلوگرم P.P.m حداکثر 80
شمارش کلی میکروارگانیزم ها 10 به توان 4
کلی فرم ها 50
اشرشیاکلی منفی
کپک و مخمر( در گرم ) 700
باسیلوس سرنوس 10 به توان 3
شمارش هاگ باکتری های گرمادوست بی موازی کمتر از 10
کلستریدیوم های احیا کننده سولفیت 10
شمارش کل هاگ باکتری های گرمادوست در 10 گرم 125 عدد
شمارش کل هاگ باکتری های عامل فساد بدون گاز در 10 گرم 50 عدد

پشتیبانی واتساپ