جستجو
مشاهده محصولات محصولات غذایی

محصولات غذایی

3 اقلام در گرید 4 اقلام در گرید لیست

روغن گلدن کورن

روغن ذرت 1800 سی سی گلدن کورن

روغن کلاله طلایی 1800

روغن ذرت 1800 سی سی کلاله طلایی

روغن ذرت کلاله 900

روغن ذرت کلاله 900

شربت فروکتوز F55

این محصول نیز همانند شربت گلوکز، از نشاسته ذرت به دست می آید و به علت شیرینی زیاد و فواید گوناگوناز نظر خواص طعم محصولات، می تواند بهترین جایگزین شکر باشد.
-->