Search
Back to All Blog Posts

اصلاح زئولیت های Y تجاری با روش قلیایی برای بهبود عملکرد در ایزومریزاسیون گلوکز به فروکتوز

 

زئولیت ها دسته شناخته شده­ای از مواد متخلخل آلومینوسیلیکاتی با تخلخل، مساحت سطح و پایداری بالا هستند و با داشتن ویژگی های ساختاری منحصر به فرد، کاربردهای فراوانی را بعنوان کاتالیزور و جاذب در صنایع مختلف پیدا کرده­اند.این  ترکیبات می توانند طیف گسترده ای از کاتیون های فلزی یا کمپلکس­های فلزی کاتیونی را در خود جای دهند که اسیدیته و بازی بودن ماده را تغییر می دهند. این خصوصیات زئولیت­ها را به عنوان کاتالیزور جذاب برای تبدیل قند، از جمله ایزومریزاسیون گلوکز به فروکتوز، تبدیل کرده است. در این مقاله، دو زئولیت Y تجاری تحت شرایط مختلف با تیمار قلیایی اصلاح شدند و تغییرات ساختاری آنها با تکنیکهای FT-IR، XRD، BET و SEM مورد بررسی قرار گرفت. سپس عملکرد انها در فرایند ایزومریزاسیون گلوکز ارزیابی شد.عملیات قلیایی روشی پرکاربرد برای سیلیس زدایی از زئولیت­ها است که منجر به تغییر در ساختار منافذ آنها می شود و می تواند عملکرد کاتالیزوری زئولیتها را در واکنش­های تبدیلی بهبود بخشد.نتایج نشان داد که استفاده از زئولیت اصلاح شده H-Y با تیمار قلیایی منجر به گزینش پذیری بالای فرایند ایزومریزاسیون گلوکز برای تشکیل فروکتوز می­شود.

ایزومریزاسیون گلوکز به فروکتوز با کمک زئولیتهای اصلاح شده

 

 

Ref:Ping Zhu et al., Modification of commercial Y zeolites by alkaline-treatment for improved performance in the isomerization of glucose to fructose, Molecular Catalysis 510, 2021, 111686.

 

 

 

نویسنده : دکتر آرمین فشی

 

Comments
Write a Comment Close Comment Form

پشتیبانی واتساپ